Szkoła Podstawowa w Liskach

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Liskach – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Załącznik nr  1

do Zarządzenia Dyrektora Nr 5

z dnia 28 lutego 2014 r.

 

 

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej w Liskach

– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawy prawne:

1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

3. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz.135)

4. Statut Szkoły Podstawowej w Liskach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 

1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoły.

2. Zapisy Regulaminu Rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Liskach  zwanego dalej „Regulaminem”, określają ogólne zasady przyjmowania kandydatów do oddziału przedszkolnego, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.

3. Rejestracja kandydatów do oddziału przedszkolnego odbywa się w bezpośrednio w szkole.

4. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły.

5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu (Załącznik Nr 1) informacje o terminie rekrutacji (Załącznik Nr 2), kryteriach (Załącznik Nr 3), wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. Komunikat jest publikowany na  stronie www.liski.edupage.org oraz na tablicy ogłoszeń.

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.

7. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano szkołę  jako przedszkole pierwszego wyboru.

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 2.

1. Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/15 przyjmowane są:

 

1)     dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.  w celu odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego z obwodu szkoły .

2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku (Załącznik Nr 4), który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce od dnia 28 lutego.

3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

 

§ 3.

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

2.

 

1)      zarejestrowanie kandydata;

2)      postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

3)      podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego;

4)      postępowanie odwoławcze;

5)      postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji oddział przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

§ 4.

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Pisz.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 4 ust. 1, niż wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria podstawowe wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013r.(Dz.  U z 2014r. poz. 7. Natomiast do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  następujące kryteria:

 

1)   w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka;

2)   miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły;

3)   w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki;

4)   droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej.

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania
w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość – „ 1”.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 5.

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego jest złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Wniosek (Załącznik Nr 4) pobiera się bezpośrednio z sekretariatu szkoły  lub strony www.liski.edupage.org

3. Wypełniony wniosek wraz  z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

4. Do wniosku dołącza się opcjonalnie:

1)     oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Załącznik Nr 5);

2)     oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (Załącznik Nr 6);

3)     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata;

4)     orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);

 

5. Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 – 5 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

6. Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 i pkt 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.

7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

8. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta /burmistrza/ prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

9.Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

 

 

 

Rozdział IV

Procedura  odwoławcza

§ 7.

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 9.

1.Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2. Na potrzeby rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2014/15 , kryteria, o których mowa w art. 20 ust.4 ustawy – kryteria „ gminne”, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu
z burmistrzem

3. Na rok szkolny 2014/15 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor szkoły
w uzgodnieniu z burmistrzem.

4. Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

Data powstania: piątek, 28 lut 2014 20:17
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2014 20:18
Data edycji: piątek, 28 lut 2014 20:18
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 07:46
Opublikował(a): Jacek Zając
Zaakceptował(a): Jacek Zając
Artykuł był czytany: 3242 razy
Ilość edycji: 1