Szkoła Podstawowa w Liskach

Biuletyn Informacji Publicznej

Pracownia komputerowa

Zapytanie Ofertowe Nr 1/2022

 

Zapytanie Ofertowe

Nr 1/2022

 

na zakup, dostawę i zainstalowanie materiałów, wyposażenia pracowni internetowej.

 

 1. Zamawiający

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W LISKACH

reprezentowana przez  Bożenę Annę Dębską – dyrektor, tel. 530530095;

e-mail liski.dyrektor@gmail.com

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

 

 • Przedmiot zamówienia
 • Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja materiałów, wyposażenia pracowni internetowej na 12 stanowisk komputerowych dla uczniów i 1 stanowiska nauczyciela w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach. Wyposażenie pracowni internetowej powinno zapewniać pełny monitoring ucznia; oszczędność energii elektrycznej; zmniejszenie emisji CO2 i elektrośmieci; Możliwość zamówienia usług dodatkowych z przedłużoną gwarancją od 3 do 5 lat.
 • Sprzęt powinien spełniać podstawowe wymagania bezpieczeństwa według następujących dyrektyw WE/UE nowego podejścia Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC i posiadać aktualny certyfikat zgodności.
 • Dodatkowo:
 • oprogramowanie w języku polskim
 • szkolenie z dostarczonego oprogramowania przez instruktorów jego producenta
 • możliwość rozszerzenia o tryb ´´pracowni językowej´´ - komunikacja dźwiękowa między nauczycielem a uczniami (lub indywidualnie), tworzenie grup uczniów, którzy mogą się ze sobą komunikować
 • 2 x porty USB 2.0, 2 x porty USB 3.0

 

 • SERWER
 • procesor z minimalnym taktowaniem 3,2 Ghz, liczba rdzeni co najmniej 6
 • pamięć operacyjna typu DDR4, pojemność minimalna 32 GB
 • dysk SSD typu M.2 o pojemności 500 GB o minimalnej wytrzymałości 300 TBW
 • karta graficzna z pamięcią operacyjną co najmniej 2 GB
 • LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s)
 • karta dźwiękowa o napęd DVD
 • obudowa PC z filtrami przeciwpyłowymi i izolacją akustyczną

 

 • Monitor
 • przekątna co najmniej 21,5"
 • rozdzielczość co najmniej 1920x1080
 • wejście co najmniej HDMI
 • Uchwyt VESA
 • Licencje: Windows Serwer 2022 Pack EDU; Windows Serwer 2022 Remote Desktop Services CAL EDU; Windows Serwer 2022 CAL EDU.
 • Router; Switch,
 • Zestaw klawiatura + myszka.
 • Kandydat musi udokumentować co najmniej 5 referencji z realizacji sal informatycznych o zbliżonych parametrach technicznych do określonych w specyfikacji technicznej

 

 • Miejsca wykonania przedmiotu zamówienia

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach, Liski 22, 12-200 Pisz

 

 • Terminy realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia :  ……03.02.2022 – 14.03.2022 ……………………………….

 

 1. Sposób przygotowania i składania ofert

 

 • Wykonawca składa Ofertę na podstawie załącznika nr 1 (formularza ofertowego) oraz załącznika nr 2 (szczegółowy wykaz materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych) 
  do zapytania ofertowego          
 • Ofertę (wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – zał. Nr1 oraz szczegółowy opis produktów – zał. Nr 2 ) należy składać do dnia ……14.02.2022r.……………..
 • Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, fizycznie dostarczyć do siedziby poprzez zamawiającego, osobiście, droga elektroniczną na adres spliski@wp.pl
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
 • Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
  z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

 

 1. Ocena ofert
 • Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności
  z Zapytaniem Ofertowym.
 • Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
 1. jej treść nie odpowiada istotnej treści Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem poniższych zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści oferty oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
 4. zawiera rażąco niska cenę.
 • Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 • Zamawiający może, kontaktując się drogą mailową na adres wskazany w ofercie, w toku badania
  i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty (w tym badać rażąco niską cenę), bądź uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając Wykonawcy termin na ich uzupełnienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia wyczerpujących wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty.
 • Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie jednego dnia roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy realizacja przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za niemającą racjonalnego uzasadnienia.
 • Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny), jeżeli treść oferty spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
 • Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert (Kryterium oceny ofert jest cena. Możliwe jest również zastosowanie innych kryteriów w szczególności: okres gwarancji, warunki serwisu, termin wykonania zamówienia, jakość, doświadczenie wykonawcy).
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty
  o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
  w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

 

 1. Wynik postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów drogą elektroniczną w ciągu 2 dni od zakończenia składania ofert. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej po wyborze najkorzystniejszej oferty ( projekt umowy – zał. Nr3)

 

 1. Dodatkowe informacje

Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy kierować na adres e-mail: spliski@wp.pl

 • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych             i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, tą równoważność Zamawiającemu.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
 • Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
 1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia;
 2. nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.

 

 1. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych

 

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00 zł

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach reprezentowana przez Dyrektora (adres: Liski 22, 12-200 Pisz, telefon (+87) 423-22-90, e-mail: spliski@wp.pl)
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w/w Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (5 lat), na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.). Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w Szkole instrukcją archiwalną.
 • Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, usług poczty mailowej, a także podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-  dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

-  na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

 • W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
 • Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
 • Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 • W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 • Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 7 lut 2022 13:59
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lut 2022 14:07
Data edycji: wtorek, 8 lut 2022 11:48
Opublikował(a): Jacek Zając
Zaakceptował(a): Jacek Zając
Artykuł był czytany: 4413 razy
Ilość edycji: 1