Szkoła Podstawowa w Liskach

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej w Liskach

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Dyrektora Nr 5

z dnia 28 lutego 2014 r.

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej

w Szkole Podstawowej w Liskach

podstawa prawna:

Art. 20 zb ust. 1 – 9 oraz art. 20 zd ust. 1 -3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”,  określa tryb działania Komisji Rekrutacyjnej oraz zakres uprawnień  i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

2. Postanowienia Regulaminu obowiązują członków Komisji Rekrutacyjnej, powołanej zarządzeniem dyrektora.

3. Rejestracja kandydatów do oddziału przedszkolnego oraz szkoły odbywa się w formie papierowej.

4. Informacje o dokumentach wymaganych przy wnioskowaniu o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępne są na stronie internetowej przedszkola : www.liski.edupage.org oraz na stronie BIP organu prowadzącego.

5. Termin rekrutacji określa się w harmonogramie

6. Komisja rekrutacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym i szkole.

7. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.

8. Komisja rekrutacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć do oddziału przedszkolnego oraz do szkoły w trakcie roku szkolnego.

 

§ 2.

 

1. Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem Dyrektor szkoły.

2. Liczba członków jest nieparzysta.

3. Członkami Komisji mogą być nauczyciele zatrudnieni w placówce.

4. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji.

5. W skład komisji wchodzą:

1)   przewodniczący;

2)   sekretarz;

3)   pozostali członkowie.

6. Członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów udostępnianych w procesie rekrutacji (Załącznik Nr 1).

 

Rozdział II

Tryb odbywania posiedzeń

§ 3.

1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się w terminie 5 dni od zakończenia terminu składania wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub szkoły.

2. Przewodniczący komisji jest uprawniony do zwoływania posiedzeń w trybie nadzwyczajnym.

3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje Przewodniczący Komisji.

4. Udział w posiedzeniach komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków.

5. Członkowie komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych                  z pracą komisji tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami.

6. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład osobowy, ustalenia komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków.

 

Rozdział III

Zadania i uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej

§ 4.

1.Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)     dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami;

2)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

3)     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego, zgodnie z  wymogami art. 20 zc ust. 4, wywieszonej w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia. Wzór listy kandydatów przyjętych jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu;

4)      podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego;

5)     w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę wolnych miejsc;

6)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

7)     sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna kandydata, uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie odmowy przyjęcia zawiera: przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;

8)     w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego według tych samych zasad.

 

2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa
w art. 20 c ust. 4 pkt 1 i 6 ustawy, tj. dokumentów potwierdzających wielodzietność rodziny              i fakt samotnego wychowywania dziecka. Termin dostarczenia potwierdzeń wyznacza przewodniczący.

3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwracać się do wójta/burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2. Organ jest zobowiązany do potwierdzenia okoliczności w terminie 14 dni.

 

4. Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa.

 

§ 5.

1.Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:

1)     uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji;

2)     czynny udział w pracach komisji;

3)     wykonywanie poleceń Przewodniczącego;

4)     zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki;

5)     ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów;

 

§ 6.

1.Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)     zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do oddziału przedszkolnego lub szkoły;

2)     opracowanie harmonogramu posiedzeń komisji oraz porządku zebrań;

3)     zawiadomienie członków komisji o terminie i miejscu zebrań komisji;

4)     dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do oddziału przedszkolnego lub szkoły, w oparciu o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne;

5)     przewodniczenie zebraniu komisji;

6)     zapewnienie obsługi administracyjnej – dostęp do dokumentów, przepisów; zaopatrzenie w sprzęt biurowy i papier;

7)     sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie;

8)     przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 -5 regulaminu;

9)     występowanie do rodziców/opiekunówprawnych lub wójta/burmistrza/prezydenta miasta potwierdzenia składanych oświadczeń, w przypadku wątpliwości co do ich treści;

10)  sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac komisji wraz z wnioskami do dalszej pracy.

Rozdział IV

Porządek pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 7.

1.Komisja Rekrutacyjnej pracuje według następującego porządku:

 

1)     prace przygotowawcze polegają na:

 

a)     sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków,

 

b)     w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania rekrutacyjnego. Do wniosku odrzuconego z powodu braków formalnych należy dołączyć opis wskazujący na braki,

 

c)     ustaleniu liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego/szkoły zamieszkałych na obszarze gminy, w której znajduje się szkoła,

 

d)      przygotowanie wystąpień do rodziców/prawnych opiekunów lub gminy,
w której zamieszkuje kandydat, o potwierdzenie oświadczeń, które w ocenie członków komisji budzą wątpliwości,

 

e)     sporządzenie cząstkowego protokołu z części wstępnej. Protokół powinien zawierać: liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, liczbę złożonych wniosków ogółem, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego tj. kandydatów zamieszkałych na terenie gminy. Wykaz ten powinien być sporządzony w formie tabeli, zaś kandydaci zapisani w porządku alfabetycznym.

 

 

2)     I etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy wyłącznie wniosków rodziców /opiekunów dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

 

 

3)     II etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się, gdy:

 

Ø   liczba kandydatów z obwodu gminy jest większa niż liczba wolnych miejsc– pod uwagę bierze się tylko kandydatów z ostatnich pozycji na listach rankingowych o równorzędnej liczbie punktów. Dla tej grupy zlicza się łącznie punkty z I etapu i punkty ustalone na podstawie kryteriów „gminnych”. Wybiera się kandydatów z największą punktacją,

 

Ø   po przyjęciu wszystkich dzieci z gminy przedszkole posiada wolne miejsca – rekrutację prowadzi się dla zamieszkałych poza obwodem. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obwodem postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe: najpierw kwalifikuje się dzieci na podstawie kryteriów z art. 20 c ust. 2 pkt 1-7, a przy nadwyżce kandydatów postępuje się w ten sposób, że dla nieprzyjęty lub posiadających równorzędną liczbę punktów oblicza się łącznie punkty z I etapu i punkty uzyskane za kryteria „gminne”.

 

Kolejność czynności w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego to:

 

1)     określenie liczby miejsc wolnych po I etapie postępowania rekrutacyjnego;

2)     przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

§ 8.

1.Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z procedurami opisanymi
w § 7 ust. 1 pkt. 1–4,  Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół. W przypadku postępowania, określonego w pkt 3 sporządzane są niezależne dwa protokoły.

2. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym komisja sporządza sprawozdanie z prac            i przedstawia je dyrektorowi przedszkola. Sprawozdanie powinno zawierać prócz danych statystycznych, opis działań oraz wnioski do organizacji pracy komisji w kolejnym roku szkolnym.

 

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 9.

1.Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

 

2. Na potrzeby rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2014/15 , kryteria, o których mowa w art. 20 ust.4 ustawy – kryteria „ gminne”, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu
z burmistrzem.

 

3. Na rok szkolny 2014/15 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor szkoły
w uzgodnieniu z burmistrzem.

 

4. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

 

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Dyrektora Nr 5

z dnia 28 lutego 2014 r.

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej

w Szkole Podstawowej w Liskach

podstawa prawna:

Art. 20 zb ust. 1 – 9 oraz art. 20 zd ust. 1 -3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”,  określa tryb działania Komisji Rekrutacyjnej oraz zakres uprawnień  i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

2. Postanowienia Regulaminu obowiązują członków Komisji Rekrutacyjnej, powołanej zarządzeniem dyrektora.

3. Rejestracja kandydatów do oddziału przedszkolnego oraz szkoły odbywa się w formie papierowej.

4. Informacje o dokumentach wymaganych przy wnioskowaniu o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępne są na stronie internetowej przedszkola : www.liski.edupage.org oraz na stronie BIP organu prowadzącego.

5. Termin rekrutacji określa się w harmonogramie

6. Komisja rekrutacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym i szkole.

7. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.

8. Komisja rekrutacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć do oddziału przedszkolnego oraz do szkoły w trakcie roku szkolnego.

 

§ 2.

 

1. Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem Dyrektor szkoły.

2. Liczba członków jest nieparzysta.

3. Członkami Komisji mogą być nauczyciele zatrudnieni w placówce.

4. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji.

5. W skład komisji wchodzą:

1)   przewodniczący;

2)   sekretarz;

3)   pozostali członkowie.

6. Członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów udostępnianych w procesie rekrutacji (Załącznik Nr 1).

 

Rozdział II

Tryb odbywania posiedzeń

§ 3.

1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się w terminie 5 dni od zakończenia terminu składania wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub szkoły.

2. Przewodniczący komisji jest uprawniony do zwoływania posiedzeń w trybie nadzwyczajnym.

3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje Przewodniczący Komisji.

4. Udział w posiedzeniach komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków.

5. Członkowie komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych                  z pracą komisji tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami.

6. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład osobowy, ustalenia komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków.

 

Rozdział III

Zadania i uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej

§ 4.

1.Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)     dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami;

2)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

3)     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego, zgodnie z  wymogami art. 20 zc ust. 4, wywieszonej w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia. Wzór listy kandydatów przyjętych jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu;

4)      podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego;

5)     w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę wolnych miejsc;

6)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

7)     sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna kandydata, uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie odmowy przyjęcia zawiera: przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;

8)     w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego według tych samych zasad.

 

2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa
w art. 20 c ust. 4 pkt 1 i 6 ustawy, tj. dokumentów potwierdzających wielodzietność rodziny              i fakt samotnego wychowywania dziecka. Termin dostarczenia potwierdzeń wyznacza przewodniczący.

3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwracać się do wójta/burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2. Organ jest zobowiązany do potwierdzenia okoliczności w terminie 14 dni.

 

4. Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa.

 

§ 5.

1.Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:

1)     uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji;

2)     czynny udział w pracach komisji;

3)     wykonywanie poleceń Przewodniczącego;

4)     zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki;

5)     ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów;

 

§ 6.

1.Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)     zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do oddziału przedszkolnego lub szkoły;

2)     opracowanie harmonogramu posiedzeń komisji oraz porządku zebrań;

3)     zawiadomienie członków komisji o terminie i miejscu zebrań komisji;

4)     dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do oddziału przedszkolnego lub szkoły, w oparciu o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne;

5)     przewodniczenie zebraniu komisji;

6)     zapewnienie obsługi administracyjnej – dostęp do dokumentów, przepisów; zaopatrzenie w sprzęt biurowy i papier;

7)     sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie;

8)     przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 -5 regulaminu;

9)     występowanie do rodziców/opiekunówprawnych lub wójta/burmistrza/prezydenta miasta potwierdzenia składanych oświadczeń, w przypadku wątpliwości co do ich treści;

10)  sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac komisji wraz z wnioskami do dalszej pracy.

Rozdział IV

Porządek pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 7.

1.Komisja Rekrutacyjnej pracuje według następującego porządku:

 

1)     prace przygotowawcze polegają na:

 

a)     sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków,

 

b)     w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania rekrutacyjnego. Do wniosku odrzuconego z powodu braków formalnych należy dołączyć opis wskazujący na braki,

 

c)     ustaleniu liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego/szkoły zamieszkałych na obszarze gminy, w której znajduje się szkoła,

 

d)      przygotowanie wystąpień do rodziców/prawnych opiekunów lub gminy,
w której zamieszkuje kandydat, o potwierdzenie oświadczeń, które w ocenie członków komisji budzą wątpliwości,

 

e)     sporządzenie cząstkowego protokołu z części wstępnej. Protokół powinien zawierać: liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, liczbę złożonych wniosków ogółem, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego tj. kandydatów zamieszkałych na terenie gminy. Wykaz ten powinien być sporządzony w formie tabeli, zaś kandydaci zapisani w porządku alfabetycznym.

 

 

2)     I etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy wyłącznie wniosków rodziców /opiekunów dzieci zamieszkałych na terenie gminy.

 

 

3)     II etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się, gdy:

 

Ø   liczba kandydatów z obwodu gminy jest większa niż liczba wolnych miejsc– pod uwagę bierze się tylko kandydatów z ostatnich pozycji na listach rankingowych o równorzędnej liczbie punktów. Dla tej grupy zlicza się łącznie punkty z I etapu i punkty ustalone na podstawie kryteriów „gminnych”. Wybiera się kandydatów z największą punktacją,

 

Ø   po przyjęciu wszystkich dzieci z gminy przedszkole posiada wolne miejsca – rekrutację prowadzi się dla zamieszkałych poza obwodem. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obwodem postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe: najpierw kwalifikuje się dzieci na podstawie kryteriów z art. 20 c ust. 2 pkt 1-7, a przy nadwyżce kandydatów postępuje się w ten sposób, że dla nieprzyjęty lub posiadających równorzędną liczbę punktów oblicza się łącznie punkty z I etapu i punkty uzyskane za kryteria „gminne”.

 

Kolejność czynności w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego to:

 

1)     określenie liczby miejsc wolnych po I etapie postępowania rekrutacyjnego;

2)     przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

§ 8.

1.Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z procedurami opisanymi
w § 7 ust. 1 pkt. 1–4,  Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół. W przypadku postępowania, określonego w pkt 3 sporządzane są niezależne dwa protokoły.

2. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym komisja sporządza sprawozdanie z prac            i przedstawia je dyrektorowi przedszkola. Sprawozdanie powinno zawierać prócz danych statystycznych, opis działań oraz wnioski do organizacji pracy komisji w kolejnym roku szkolnym.

 

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 9.

1.Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

 

2. Na potrzeby rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2014/15 , kryteria, o których mowa w art. 20 ust.4 ustawy – kryteria „ gminne”, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu
z burmistrzem.

 

3. Na rok szkolny 2014/15 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor szkoły
w uzgodnieniu z burmistrzem.

 

4. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

 

 

 

 

 

............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 28 lut 2014 20:14
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2014 20:15
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 07:48
Opublikował(a): Jacek Zając
Zaakceptował(a): Jacek Zając
Artykuł był czytany: 5368 razy