Szkoła Podstawowa w Liskach

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Liskach – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Załącznik nr  2

do Zarządzenia Dyrektora Nr 5

z dnia 28 lutego 2014 r.

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Liskach

– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawy prawne:

1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

3. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
z 2013 r., poz.135)

1. Statut Szkoły w  Liskach

2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz.U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

2. Zapisy Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Liskach, zwanego dalej „Regulaminem”, określają ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się także do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Liskach, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.

3. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole.

4. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana jest na stronie www.liski.edupage.org oraz na tablicy ogłoszeń. Informacja podawana jest do dnia 28 lutego.

5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu (Załącznik Nr 1) informacje o terminie rekrutacji (Zalącznik Nr 2), kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do przedszkola. Komunikat jest publikowany na  stronie www.liski.edupage.org oraz na tablicy ogłoszeń

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.

7. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

§ 2.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1)     szkole – należy rozumieć Szkoła Podstawowa w Liskach

2)     dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły w Liskach

3)     Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)     kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;

5)     liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;

6)     liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

7)     wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Liskach

 

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3.

1. Do szkoły w roku szkolnym 2014/15 przyjmowane są:

 

1)     dzieci urodzone w roku 2007;

2)     dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.;

3)     na wniosek rodziców - dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008, które są objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2013/2014. Wymagana jest opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia – Załącznik Nr 3 (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (Załącznik Nr 4) – dotyczy dzieci spoza obwodu. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce od dnia 28 lutego.

3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

5. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

 

§ 4.

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 

1)      zarejestrowanie kandydata;

2)      postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

3)      podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

4)      postępowanie odwoławcze;

5)      postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

§ 5.

1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 

2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a)     w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

b)     w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki,

c)     droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej

d)     status zatrudnienia rodziców (rodzice pracujący)

Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość.

3.  Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 15 kwietnia, poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.

4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

 

 

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 6.

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony www.liski.edupage.org.

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły.

4. Do wniosku załącza się:

 

1)     ..........................................

2)     ..........................................

3)     .........................................

 

5. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 ....i pkt .....składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

6. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 .....i pkt .... składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.

7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

8. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta /burmistrz/ prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

9.Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

 

 

Rozdział IV

Procedura  odwoławcza

§ 7.

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 9.

1.Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2. Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzenie

Data powstania: piątek, 28 lut 2014 20:11
Data opublikowania: piątek, 28 lut 2014 20:12
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2018 07:49
Opublikował(a): Jacek Zając
Zaakceptował(a): Jacek Zając
Artykuł był czytany: 2545 razy