Szkoła Podstawowa w Liskach

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu spliski.bip.hi.pl

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej spliski.bip.hi.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego spliski.bip.hi.pl
 
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
    Oświadczenie sporządzono dnia 29.08.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Zając, adres poczty elektronicznej jacek.zajac@szkolaliski.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. ks. J. Popiełuszki w Liskach, Liski 22, 12-200 Pisz

Do budynku prowadzi 1 główne wejście do szkoły. Do wejścia  prowadzą schody i dla osób na wózkach utrudniony jest dostęp do samej szkoły jak i jej pomieszczeń. W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie jest zainstalowany jest wideotłumacz, który umożliwiałby komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami szkoły.

Data powstania: poniedziałek, 31 sie 2020 11:03
Data opublikowania: czwartek, 3 wrz 2020 13:48
Opublikował(a): Jacek Zając
Zaakceptował(a): Jacek Zając
Artykuł był czytany: 148 razy